આણંદ જીલ્લા પંચાયતમાં આવી મોટી ભરતીની જાહેરાત

District Panchayat Anand (Zilla Panchayat Anand Recruitment 2022) has published an advertisement for the post of Legal Adviser 2022. Eligible candidates are advised to refer to the official advertisement and apply for this post. You can find other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee, and how to apply below.

Zilla Panchayat Anand Recruitment 2022 has released Law Advisor Jobs Notification 2022 offline application has started and those who are interested to apply against Zilla Panchayat Anand Bharti 2022 can send applications during the application period. Eligibility criteria, application form, and other details links are mentioned below.

Zilla Panchayat Anand Recruitment

District Panchayat Anand Recruitment 2022: Offline application process has been started for the recruitment of Legal Adviser posts. Check the details related to Zilla Panchayat Anand Law Adviser Recruitment 2022 which are given below in the tabular form.

જીલ્લા પંચાયત આણંદ ભરતી

સંસ્થાનું નામજીલ્લા પંચાયત આણંદ
પોસ્ટકાયદા સલાહકાર
અરજી મોકલવાની છેલ્લી તારીખજાહેરાત પ્રકાશિત થયાની તારીખથી 10 દિવસની અંદર (જાહેરાત પ્રકાશિત તારીખ: 28-08-2022)
શ્રેણીસરકારી નોકરી
પસંદગી મોડઈન્ટરવ્યું આધારિત
નોકરી સ્થળગુજરાત / ઇન્ડીયા

પોસ્ટ

  • કાયદા સલાહકાર

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • જિલ્લા પંચાયત આણંદ કાયદા સલાહકાર ભરતી 2022 માટે અરજી કરવા માંગતા ઉમેદવારોએ શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા અને અનુભવના આધારે લઘુત્તમ સ્તરના લાયકાત માપદંડોને પૂર્ણ કરવા પડશે. અધિકૃત વેબસાઇટ પરથી જિલ્લા પંચાયત આણંદ કાયદા સલાહકાર પાત્રતા માપદંડ તપાસો.

પસંદગી પ્રક્રિયા

  • ઉમેદવારોની પસંદગી ઇન્ટરવ્યુના આધારે કરવામાં આવશે.

અરજી કઈ રીતે કરવી?

  • લાયક ઉમેદવારો તેમની અરજી અને જરૂરી દસ્તાવેજો જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે મોકલી શકે છે.

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

  • જાહેરાત પ્રકાશિત થયાની તારીખથી 10 દિવસની અંદર (જાહેરાત પ્રકાશિત તારીખ: 28-08-2022)

મહત્વપૂર્ણ લિંક

સત્તાવાર જાહેરાતClick Here
HomePageClick Here

Leave a Comment