ઇડર નગરપાલિકા દ્વારા ભરતી

ઇડર મ્યુનિસિપલ નોકરીઓ પ્રાદેશિક કમિશનર, ગાંધીનગર ઝોન નગરપાલિકાઓ માટે ખુલ્લી છે. નગરપાલિકાની પસંદગી સમિતિ દ્વારા અને ઈડર નગરપાલિકા દ્વારા મંજૂર કરાયેલા નિયમો, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં પ્રદર્શનના આધારે A.No.1 પદ અને A.No:2–4 પદ માટેના ઉમેદવારોની પસંદગી વ્યક્તિગત ઇન્ટરવ્યુમાં તેમના પ્રદર્શનના આધારે કરવામાં આવશે. અને પાંચ વર્ષની મુદત માટે નોકરી પર રાખવામાં આવશે. ભરતી સીધેસીધી હાથ ધરવામાં આવશે, ભરતી સમયે નક્કી કરાયેલ વળતર સાથે.

ઈડર ટાઉન સાથે સામુદાયિક રોજગારની તકો

જો તમે ઈડર મ્યુનિસિપાલિટી સાથેના પદ માટે અરજી કરવામાં રસ ધરાવો છો, જેણે તાજેતરમાં વિવિધ ઓપન પોઝિશન્સ માટે ભરતીની જાહેરાત પોસ્ટ કરી છે, તો તમે આ પોસ્ટના મુખ્ય ભાગમાં તમારે તે કરવા માટે જરૂરી તમામ વિગતો શોધી શકો છો.

ઇડર નગરપાલિકા ભરતી

સંસ્થાનું નામઇડર નગરપાલિકા
પોસ્ટવિવિધ જગ્યાઓ
જગ્યાઓ22
નોકારીનો પ્રકારકરાર આધારિત
નોકરી સ્થળઇડર / ગુજરાત
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખજાહેરાત પ્રકાશિત થયાના 15 દિવસની અંદર

પોસ્ટ

  • ક્લાર્ક કમ ટાઈપિસ્ટ
  • સફાઈ કામદાર અને અન્ય પોસ્ટ્સ

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • ક્લાર્ક કમ ટાઈપિસ્ટ : માન્ય યુનીવર્સીટીમાંથી સ્નાતક અથવા તેની સમકક્ષ સરકારે માન્ય કરેલ શૈક્ષણિક અને કોમ્પ્યુટર કૌશલ્ય (CCC)
  • અન્ય પોસ્ટો માટે ઉમેદવાર લખી તથા વાંચી શકે એવો હોવો જોઈએ

ઉમર મર્યાદા

  • વય મર્યાદા સરકારશ્રીના નિતિ નિયમ મુજબની રહેશે.તેમજ અનામત વગા ઉમેદવારોને સરકારશ્રીના નિયમ મુજબ ઉંમરમાં છુટછાટ મળવા પાત્ર થશે. તા.૦૧/૦૯/૨૦૨૨ની સ્થિતિએ વયમર્યાદા ગણવાની રહેશે. તા.૦૧/૦૯/૨૦૨૨ની સ્થિતિએ નિયત શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર અરજી કરીસ્ટ

પગાર ધોરણ

  • પ્રસ્તુત ભરતીમાં પગાર ધોરણ ઉમેદવારની પોસ્ટ પ્રમાણે ચુકવવામાં આવશે.

પસંદગી પ્રક્રિયા

  • આ ભરતીમાં ઉમેદવારની પસંદગી ઈન્ટરવ્યુંનાં આધારે કરવામાં આવશે.

અરજી કઈ રીતે કરવી?

  • રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો તેમની અરજી અને જરૂરી દસ્તાવેજો જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે મોકલી શકે છે. (વધુ વિગતો: કૃપા કરીને અધિકૃત જાહેરાત વાંચો)

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

  • અરજી પ્રક્રિયા શરુ થયા તારીખ : 17.09.2022
  • અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ : અરજી પ્રક્રિયા શરુ થયાના 15 દિવસની અંદર

મહત્વપૂર્ણ લીંક

સત્તાવાર જાહેરાતClick Here
HomePageClick Here