નૂતન વર્તમાન પ્રવાહો – New current trends – Test 2

Gujarat Council of Educational Research and Training (GCERT) is a pivotal institution at the state level for the enhancement of qualitative education at primary and secondary schools.

It was the “State Institute of Education” before 1988. It was later upgraded as a SCERT in 1988, under the resolution of the State Education Department. The upgraded SCERT, now named as Gujarat Council of Educational Research and Training (GCERT) is a fully structured State level academic institution and is controlled and guided by a Governing body as well as an Executive Committee.

Which bridge was inaugurated in March 2021?
Friendship Bridge, Friendship Bridge, Coincidental Bridge

The Maitri Setu Bridge is on which river?
Shona, Narmada, Fanny

Which state has the highest number of suicides due to unemployment?
Tamil Nadu, Karnataka, Kerala

Which Indian woman won a bronze medal for India at the Tokyo Olympics 2020?
Lovely’s Borgohen, PV Sindhu, Nisha Sharma

How many kg bronze medal was won on 4th August 2021?
60 kg, 69 kg , 79 kg

[ays_quiz id=’204′]

Important Link

1️⃣ આ ટેસ્ટ ના પ્રશ્નોની પીડીએફ ડાઉનલોડ કરવા માટે 👇
Download Pdf

2️⃣ અગાઉની તમામ ટેસ્ટ ની પીડીએફ ડાઉનલોડ કરવા માટે 👇
Download Pdf

3️⃣ અગાઉની તમામ ટેસ્ટ આપવા માટે 👇👇
Click Here

શિક્ષક સજ્જતા કસોટી સ્પેશિયલ વોટસ્પ ગ્રુપ

Group 9

https://chat.whatsapp.com/DgGhtKBah9J3Nn1qoNYMbU

Group 10

https://chat.whatsapp.com/FiNocVCH2CKIjctDlS9gMz

Which medal did the Indian hockey team win at the Tokyo Olympics 2020?
Silver Medal, Gold Medal, Bronze Medal

After how many years has the Indian men’s hockey team won an Olympic medal?
41, 42, 44

Who is the captain of Indian hockey team in Tokyo Olympics 2020?
Harpreet Singh, Manpreet Singh, Harpal Singh
How many players are there in a hockey team?
11, 12, 13

Which is the first indigenous aircraft carrier of India?
INS Vikram, INS Vikrant, INS Titanic

Leave a Comment