રાષ્ટ્રીય પ્રતીકો Test 2 – National Symbols Test 2

Gujarat Council of Educational Research and Training (GCERT) is a pivotal institution at the state level for the enhancement of qualitative education at primary and secondary schools.

It was the “State Institute of Education” before 1988. It was later upgraded as a SCERT in 1988, under the resolution of the State Education Department.

The upgraded SCERT, now named as Gujarat Council of Educational Research and Training (GCERT) is a fully structured State level academic institution and is controlled and guided by a Governing body as well as an Executive Committee.

What is our national anthem?
Vandemataram, Jana Gana Mana, Vijay Vishwa Tiranga

Who composed Vandemataram?
Rabindranath Tagore, Bakul Chattopadhyay, Bankim Chandra Chattopadhyay

From which novel is Vandemataram published?
Anand Katha, Anand Math, Sankul Math

[ays_quiz id=’206′]

Important Link

1️⃣ આ ટેસ્ટ ના પ્રશ્નોની પીડીએફ ડાઉનલોડ કરવા માટે 👇
Download Pdf

2️⃣ અગાઉની તમામ ટેસ્ટ ની પીડીએફ ડાઉનલોડ કરવા માટે 👇
Download Pdf

3️⃣ અગાઉની તમામ ટેસ્ટ આપવા માટે 👇👇
Click Here

શિક્ષક સજ્જતા કસોટી સ્પેશિયલ વોટસ્પ ગ્રુપ

Group 9

https://chat.whatsapp.com/DgGhtKBah9J3Nn1qoNYMbU

Group 10

https://chat.whatsapp.com/FiNocVCH2CKIjctDlS9gMz

The national calendar is based on which savant?
Saka Savant, Vikram Savant, not one

What is the first month of the national calendar?
Shravan, Chaitra, Kartak

Which calendar matches the national calendar?
Gregorian, American, England

What is our national sport?
Hockey, cricket, not one

What is our national flower?
Lotus, Rose, Mogro

What is our national bird?
Surkhab, peacock, tiger

What is our national animal?
Surkhab, peacock, tiger

Leave a Comment