મધ્યાહન ભોજન યોજના ટેસ્ટ ૨- Midday meal plan test 2

Gujarat Council of Educational Research and Training (GCERT) is a pivotal institution at the state level for the enhancement of qualitative education at primary and secondary schools.

It was the “State Institute of Education” before 1988. It was later upgraded as a SCERT in 1988, under the resolution of the State Education Department. The upgraded SCERT, now named as Gujarat Council of Educational Research and Training (GCERT) is a fully structured State level academic institution and is controlled and guided by a Governing body as well as an Executive Committee.

What is an engraved or inscribed article on metals and stones called?
Articles, coins, inscriptions

What information is found in the records?
Of music, of seasons, of king’s orders

Which articles have survived the longest?
Bhojpatras, palm leaves, inscriptions

Who is most familiar with the inscription?
Bharat’s, Vijesh’s, Ashoka’s

What the inscription on the copper leaf says
Inscription, copperplate, iron sheet

[ays_quiz id=’202′]

Important Link

1️⃣ આ ટેસ્ટ ના પ્રશ્નોની પીડીએફ ડાઉનલોડ કરવા માટે 👇
Download Pdf

2️⃣ અગાઉની તમામ ટેસ્ટ ની પીડીએફ ડાઉનલોડ કરવા માટે 👇
Download Pdf

3️⃣ અગાઉની તમામ ટેસ્ટ આપવા માટે 👇👇
Click Here

શિક્ષક સજ્જતા કસોટી સ્પેશિયલ વોટસ્પ ગ્રુપ

Group 9

https://chat.whatsapp.com/DgGhtKBah9J3Nn1qoNYMbU

Group 10

https://chat.whatsapp.com/FiNocVCH2CKIjctDlS9gMz

Where is the copperplate preserved?
Patan, Surat, Junagadh

What is the information on the coin?
The glory of the king, of the ministers, of the people

BC in India Which coins were discovered in the 5th century?
Numeral coins, seven mark coins, punch mark coins

What are archaeologists called in English?
archaeologist, brchaeologist, srchaeologist

Which foreign travelers have made travel descriptions?
Ashok, Aksharaje, Fahian

Leave a Comment