ગુજરાત ફોરેસ્ટ ગાર્ડ વૉકિંગ ટેસ્ટ નોટિફિકેશન 2022

ગુજરાત ફોરેસ્ટ ગાર્ડ વર્ગ- 3 334 જગ્યાઓ માટે સીધી ભરતી.

જાહેરાત નંબર FOREST/201819/1 વોકિન ઇન્ટરવ્યૂ સૂચના.

ઇન્ટરવ્યુ તારીખ: 3-9-2022 સવારે 5 વાગ્યે

ગુજરાત ફોરેસ્ટ ગાર્ડ વૉકિંગ ટેસ્ટ નોટિફિકેશન 2022: અહીં ક્લિક કરો

Leave a Comment

Your email address will not be published.