જવાહર નવોદય વિદ્યાલય માં ધોરણ ૯ માટે પ્રવેશની શરૂઆત

Jawahar Navodaya Vidyalaya invites applications for vacancies in Class 9 (Nov) for the year 2023-24 Navodaya Vidyalaya. The online application is now open. Those friends who want to apply can go to the official website and apply. જવાહર નવોદય વિદ્યાલય પ્રવેશ પોસ્ટ ટાઈટલ નવોદય વિદ્યાલય ધોરણ 9 એડમિશન 2023-24 પ્રવેશ વર્ષ 2023-24 સત્તાવાર વેબસાઈટ https://navodaya.gov.in … Read more

LRD ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન કોલ લેટર

લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ (LRD) એ LRD પરીક્ષા માટે દસ્તાવેજ ચકાસણી યાદી પ્રકાશિત કરી. આ પરીક્ષા લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ (LRD) દ્વારા 10મી એપ્રિલ 2022ના રોજ લેવામાં આવી હતી. તમે LRD CADRE ભરતી માટે ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન માટે બોલાવેલ ઉમેદવારોની યાદી જોઈ શકો છો. તમે નીચેની લિંક દ્વારા LRD દસ્તાવેજ ચકાસણી જોઈ શકો છો. LRD દસ્તાવેજ ચકાસણી કોલ … Read more

UPSC Civil Services (Preliminary) Exam Question Paper (10-10-2021)

The advertisement was issued by UPSC Civil Services. It was taken on the date: 10-10-2021 of the announcement examination. It has given the advertisement number and its date and its question paper. It is also Given with an answer book which you can save and download in PDF format. Which can help you prepare for … Read more

High Court of Gujarat Deputy Section Officer (10-10-2021) Question Paper

The advertisement was issued by High Court of Gujarat. It was taken on the date: 10-10-2021 of the announcement examination. It has given the advertisement number and its date and its question paper. It is also Given with an answer book which you can save and download in PDF format. Which can help you prepare … Read more

GSSSB Sub Accountant/ Sub Auditor Answer Key 2021

The advertisement was issued by GSSSB. It was taken on the date: 10-10-2021 of the announcement examination. It has given the advertisement number and its date and its question paper. It is also Given with an answer book which you can save and download in PDF format. Which can help you prepare for future competitive … Read more

Gujarat University of Transplantation Science (GUTS) Head Clerk, Junior Clerk, Senior Clerk, Office Superintendent, Personal Secretary, Accountant Question Paper & Answer key (03-10-2021)

The advertisement was issued by GUTS. It was taken on the date: 03-10-2021 of the announcement examination. It has given the advertisement number and its date and its question paper. It is also Given with an answer book which you can save and download in PDF format. Which can help you prepare for future competitive … Read more

GSSSB Wiremen (Advt. No. 196202021) Question Paper (03-10-2021)

The advertisement was issued by GSSSB. It was taken on the date: 03-10-2021 of the announcement examination. It has given the advertisement number and its date and its question paper. It is also Given with an answer book which you can save and download in PDF format. Which can help you prepare for future competitive … Read more