નોન-ક્રીમી લેયર સર્ટિફિકેટ ગુજરાત ઓનલાઈન અરજી કરો

નોન-ક્રીમી લેયર સર્ટિફિકેટ ગુજરાત ઓનલાઈન અરજી કરો: મિત્રો! નોન-ક્રીમી લેયર પ્રમાણપત્ર, જેને અન્ય પછાત વર્ગ પ્રમાણપત્ર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તે 1993 માં ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન વી.પી. દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. સિંઘ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રમાણપત્રના અમલીકરણ સાથે, મિત્રોએ આ પ્રમાણપત્ર ધરાવનાર વ્યક્તિઓ માટે કેન્દ્ર સરકાર અને જાહેર ક્ષેત્રોમાં નોકરીઓનો … Read more

Education Inspector notification issued

Education inspectors evaluate schools to ensure that specific standards in teaching, learning, financial management and organisation are being achieved and maintained. Work activities Observing lessons. Talking with teachers and pupils. Assessing school organisation. Checking pupils’ work. Producing reports. Work conditions Travel: is a feature when visiting schools for inspection.Working hours: can vary and be long, … Read more

GSSSB Recruitment 2022 for 1446 Various Vacancy at ojas.gujarat.gov.in

An advertisement has recently been issued by the GSSSB. All the information about the advertisement is given below. Anyone who wants to participate in this advertisement can read all the information and participate. Information for participation Age Limit Educational Qualification Application Fee All the information about how the selection will be done and how to … Read more

SPIPA Training Entrance Exam 2022 for UPSC and Other Central Govt. Exam

An advertisement has recently been issued by the SPIPA . All the information about the advertisement is given below. Anyone who wants to participate in this advertisement can read all the information and participate. Information for participation Age Limit Educational Qualification Application Fee All the information about how the selection will be done and how … Read more

VMC Recruitment for Junior Clerk, Revenue Officer, Sub Sanitary Inspector, MPHW & Word Officer Posts 2022

An advertisement has recently been issued by the VMC. All the information about the advertisement is given below. Anyone who wants to participate in this advertisement can read all the information and participate. Information for participation Age Limit Educational Qualification Application Fee All the information about how the selection will be done and how to … Read more

GSRTC મહેસાણા એપ્રેન્ટિસ ભરતી 2022 BSF હેડ કોન્સ્ટેબલ ભારતી 2022 ICPS સાબરકાંઠા ભરતી ગુજરાત 2022