ગુજરાત પોસ્ટલ સર્કલ સ્પોર્ટ્સ ક્વોટા ભરતી 2022

ગુજરાત પોસ્ટલ સર્કલ સ્પોર્ટ્સ ક્વોટા ભરતી 2022 – છેલ્લી તારીખ દરમિયાન, 2022 ગુજરાત પોસ્ટલ સર્કલ સ્પોર્ટ્સ ક્વોટાની ખાલી જગ્યાની પાત્રતા, પગાર …

Read more

પ્રાદેશિક કમિશનર મ્યુનિસિપાલિટી ઓફિસ વડોદરા ઝોન ભરતી 2022

પ્રાદેશિક કમિશનર મ્યુનિસિપાલિટી ઓફિસ, વડોદરા ઝોન દ્વારા 11 મહિનાના કરારના આધારે વિવિધ ખાલી જગ્યાઓ માટે અખબારમાં જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી …

Read more

SPSC Recruitment 2022

SPSC भर्ती 2022: सिक्किम लोक सेवा आयोग में “अवर सचिव”, “उप अधीक्षक पुलिस” और “लेखा अधिकारी” पदों के लिए आवेदन …

Read more

ECHS Recruitment 2022

ईसीएचएस भर्ती 2022: आरसी ईसीएचएस मुंबई और ईसीएचएस पीसी मुंबई में संविदा के आधार पर पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना …

Read more

KRDCL Recruitment 2022

KRDCL भर्ती 2022: केरल रेल विकास निगम लिमिटेड (KRDCL) निदेशक (परियोजना और योजना) पद के लिए योग्य उम्मीदवारों की तलाश …

Read more

CVC RECRUITMENT 2022

सीवीसी भर्ती 2022: केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने कानूनी सलाहकारों (केंद्रीय सतर्कता आयोग में) को पैनल में शामिल करने/नियुक्ति करने …

Read more

જિલ્લા પંચાયત તાપી ભરતી 2022

જિલ્લા પંચાયત, તાપી એ કાનૂની સલાહકારની ખાલી જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. આ તાપી જિલ્લા પંચાયતની નોકરી 11 મહિનાના …

Read more

જિલ્લા પંચાયત ડાંગ ભરતી 2022

જિલ્લા પંચાયત, ડાંગ એ કાનૂની સલાહકારની ખાલી જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. આ ડાંગ જિલ્લા પંચાયતની નોકરી 11 મહિનાના …

Read more

જિલ્લા પંચાયત જામનગર ભરતી 2022

જિલ્લા પંચાયત, જામનગર એ કાનૂની સલાહકારની ખાલી જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. આ જામનગર જિલ્લા પંચાયતની નોકરી 11 મહિનાના …

Read more