ગુજરાત પોસ્ટલ સર્કલ સ્પોર્ટ્સ ક્વોટા ભરતી 2022

ગુજરાત પોસ્ટલ સર્કલ સ્પોર્ટ્સ ક્વોટા ભરતી 2022 – છેલ્લી તારીખ દરમિયાન, 2022 ગુજરાત પોસ્ટલ સર્કલ સ્પોર્ટ્સ ક્વોટાની ખાલી જગ્યાની પાત્રતા, પગાર …

Read more

ASRB ભરતી 2022 

ASRB Recruitment 2022: Agriculture Scientist Recruitment Board has published a recruitment notification for Non-Research Management Posts. As per the ASRB …

Read more

ભારતીય સૈન્ય ભરતી 2022

ભારતીય સૈન્ય ભરતી 2022: ભારતીય સેનાએ CTI, ફેટીગ્યુમેન અને મેસેન્જર નામની નીચેની પોસ્ટ(પો) માટે પાત્ર અને રસ ધરાવતા ભારતીય નાગરિકો …

Read more

NHM રાજકોટ ભરતી 2022

રાષ્ટ્રીય આરોગ્ય મિશન દ્વારા રાજકોટના અખબારમાં વિવિધ ખાલી જગ્યાઓ માટે નોકરીના સમાચાર પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યા છે. તેઓએ NHM રાજકોટની આ …

Read more

NHM મહેસાણા ભરતી 2022

NHM મહેસાણા ભરતી 2022: આ A.H.A આસિસ્ટન્ટ અને સ્ટાફ નર્સ માટે મહેસાણામાં સરકારી હોસ્પિટલમાં નોકરી. નેશનલ હેલ્થ મિશન મહેસાણાએ ડિપ્લોમા …

Read more

NHM વલસાડ ભરતી 2022

નેશનલ હેલ્થ મિશન વલસાડ દ્વારા કાઉન્સેલરની ખાલી જગ્યા માટે અખબારમાં જાહેરાત પ્રકાશિત કરવામાં આવી છે. MSW ડિગ્રી ધારક માટે વલસાડમાં …

Read more

GUDC Ltd લીગલ એડવાઈઝર ભરતી 2022

ગુજરાત અર્બન ડેવલપમેન્ટ કંપની લિ.એ એલએલએમ ડિગ્રી ધારક માટે રોજગાર સમાચાર પ્રકાશિત કર્યા છે. તેઓ ગાંધીનગર માટે GUDC Ltd કાનૂની …

Read more