પ્રાદેશિક કમિશનર મ્યુનિસિપાલિટીઝ, વડોદરાની વિવિધ જગ્યાઓ માટે 2022ની ભરતી

0
3

પ્રાદેશિક કમિશનર મ્યુનિસિપાલિટીઝ, વડોદરાની વિવિધ જગ્યાઓ માટે 2022ની ભરતી

પોસ્ટનું નામ: વિવિધ પોસ્ટ્સ

શૈક્ષણિક લાયકાત અને અન્ય વિગતો: કૃપા કરીને અધિકૃત જાહેરાત વાંચો.

પસંદગી પ્રક્રિયા: ઇન્ટરવ્યુ.

કેવી રીતે અરજી કરવી: રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારોને જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે તમામ અસલ પ્રમાણપત્રો સાથે હાજર રહેવા વિનંતી કરવામાં આવે છે. (વધુ વિગતો: કૃપા કરીને અધિકૃત જાહેરાત વાંચો)

ઇન્ટરવ્યુ તારીખ: 10-08-2022

જાહેરાત: અહીં ક્લિક કરો

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here