જિલ્લા પંચાયત બનાસકાંઠા સામુદાયિક આરોગ્ય અધિકારીની પોસ્ટ 2022 માટે ભરતી

0
3

જિલ્લા પંચાયત બનાસકાંઠા સામુદાયિક આરોગ્ય અધિકારીની પોસ્ટ 2022 માટે ભરતી

પોસ્ટનું નામ

  • સામુદાયિક આરોગ્ય અધિકારી

શૈક્ષણિક લાયકાત અને અન્ય વિગતો

  • કૃપા કરીને અધિકૃત જાહેરાત વાંચો.

કેવી રીતે અરજી કરવી

  • રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટ દ્વારા ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે

છેલ્લી તારીખ

  • 06-08-2022

ઓનલાઈન અરજી કરો: અહીં ક્લિક કરો

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here