જામનગર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (JMC) માં ફાર્માસિસ્ટ કમ ડેટા આસિસ્ટન્ટની જગ્યાઓ 2022 માટે ભરતી

જામનગર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (JMC) માં ફાર્માસિસ્ટ કમ ડેટા આસિસ્ટન્ટની જગ્યાઓ 2022 માટે ભરતી

કુલ પોસ્ટ્સ: 02 પોસ્ટ્સ

પોસ્ટનું નામ: ફાર્માસિસ્ટ કમ ડેટા આસિસ્ટન્ટ

શૈક્ષણિક લાયકાત અને અન્ય વિગતો: કૃપા કરીને અધિકૃત જાહેરાત વાંચો.

કેવી રીતે અરજી કરવી: રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો તેમની અરજી અને જરૂરી દસ્તાવેજો જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે મોકલી શકે છે. (વધુ વિગતો: કૃપા કરીને અધિકૃત જાહેરાત વાંચો)

છેલ્લી તારીખ: 06-08-2022

જાહેરાત: અહીં ક્લિક કરો

Leave a Comment

Your email address will not be published.